więcej na domeny.lap.pl

.pl
100 zł
9,90 zł
.com.pl
65 zł
9,90 zł
.eu
59 zł
19,90 zł
.com
59 zł
29,90 zł
.net
59 zł
29,90 zł
.org
59 zł
29,90 zł

Postanowienia ogólne

Art. 1

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług oferowanych przez Lap.pl w serwisie WWW Lap.pl, a także zasady rejestracji oraz utrzymania nazw domen na serwerach należących do Lap.pl.

Art. 2

Usługodawcą jest Lap.pl, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agnat Sp. z o.o. ul. Gdańska 107, 85-022 Bydgoszcz, zwany w dalszej części Regulaminu "Lap.pl"

Art. 3

Z usług świadczonych przez Lap.pl korzystać mogą:

 • osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
 • osoby prawne,
 • przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Art. 4

Abonent zawierając umowę z Lap.pl na korzystanie z Usługi oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go w całej rozciągłości.

Art. 5

 1. Lap.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Dokonane zmiany obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu w serwisie WWW Lap.pl.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu świadczenia usługi serwera, Abonent będący konsumentem ma prawo do wniesienia sprzeciwu w terminie 14 dni od chwili opublikowania nowej wersji Regulaminu w serwisie WWW Lap.pl. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Lap.pl ma prawo do:
  • uznania sprzeciwu jako oświadczenia o wypowiedzeniu umowy,
  • utrzymania Usługi na dotychczas obowiązujących zasadach do końca bieżącego okresu abonamentowego Usługi.

Art. 6

Użyte w treści niniejszego Regulaminu określenia oznaczają:

 1. Regulamin - Regulamin świadczenia usług przez Lap.pl;
 2. Abonent - osoba fizyczna lub prawna zlecająca Lap.pl świadczenie Usługi poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia dostępnego w serwisie WWW Lap.pl;
 3. Konsument - osoba fizyczna zawierająca umowę z Lap.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Usługa - usługa polegająca na oddaniu Abonentowi do korzystania powierzchni dysku serwera oraz uruchomieniu dostępnych usług dodatkowych w wybranym przez abonenta pakiecie ofertowym, zgodnie ze specyfikacją Usługi zamieszczoną w serwisie WWW Lap.pl;
 5. Usługa dodatkowa - usługa świadczona przez Lap.pl wyłącznie z usługą podstawową, której charakter oraz czas trwania został uzgodniony w sposób indywidualny pomiędzy Lap.pl a Abonentem, stanowiąca integralną część Usługi (w szczególności: SSH, Backup, Administracja serwisem);
 6. Okres abonamentowy - maksymalny okres czasu przeznaczony na wykorzystanie parametrów Usługi określonych w specyfikacji Usługi;
 7. Limit powierzchni dyskowej - określony w specyfikacji Usługi, możliwy do wykorzystania przez Abonenta obszar udostępnionej mu powierzchni dyskowej na serwerze Lap.pl;
 8. Limit transferu - określony w specyfikacji Usługi, możliwy do osiągnięcia w określonym przedziale czasowym, limit ruchu mierzony na warstwie łącza danych w kierunku z i do usługi. Do transferu zliczane są m.in. dane pobrane z serwera WWW, nagłówki protokołu HTTP, transfer generowany przez protokół FTP, SMTP, POP3, bazy danych i inne usługi uruchomione na potrzeby Abonenta;
 9. Dostępność usługi - Dostęp do Usługi za pomocą sieci internetowej poprzez protokoły. W czas dostępności usługi wliczane są przerwy dotyczące konserwacji i konfiguracji systemu oraz czas zablokowania dostępności usługi na podstawie postanowień Regulaminu;
 10. Administrator - osoba wchodząca w skład zespołu osób czuwających nad prawidłową pracą serwerów Lap.pl;
 11. Panel klienta - strona internetowa dostępna po zalogowaniu się w serwisie WWW Lap.pl za pomocą danych wskazanych w formularzu zamówienia, służąca do zarządzania kontem oraz Usługą;
 12. Autoryzowany adres e-mail - adres podany przez Abonenta w Panelu klienta przy zamawianiu Usługi, lub w trakcie jej świadczenia przez Lap.pl.

Dane osobowe

Art. 7

 1. Abonent zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie zamawiania Usługi. W przypadku stwierdzenia, że dane podane przez Abonenta nie są prawdziwe, Lap.pl ma prawo usunąć założone konto wraz z zamówioną Usługą bez prawa domagania się przez abonenta zwrotu opłat za niewykorzystanie Usługi. Powyższe nie wyłącza prawa Lap.pl do dochodzenia odszkodowania od Abonenta, odpowiadającego wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
 2. Lap.pl ma prawo do przetwarzania danych osobowych Abonenta niezbędnych do wykonania Usługi. Podanie następujących danych osobowych w przypadku osób fizycznych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu złożenia zamówienia na Usługę:
  1. nazwisko i imiona Abonenta,
  2. adres zameldowania na pobyt stały,
  3. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,
  4. adres elektroniczny e-mail,
  5. numer telefonu,
  6. numer faksu (opcjonalnie).
 3. W przypadku Abonentów nie będących osobami fizycznymi, podanie następujących danych jest obowiązkowe:
  1. nazwa (firma) Abonenta,
  2. numer NIP,
  3. REGON,
  4. siedziba (dokładny adres),
  5. adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres siedziby),
  6. adres elektroniczny e-mail,
  7. numer telefonu,
  8. numer faksu (opcjonalnie),
  9. dane osoby kontaktowej.
 4. Abonent ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania za pomocą udostępnionych przez Lap.pl narzędzi administracyjnych oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa lub są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 5. Abonent, akceptując Regulamin, oświadcza, że został poinformowany o celu i zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Lap.pl, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zmian.).

Obowiązek przestrzegania prawa

Art. 8

 1. Abonent zobowiązuje się do korzystania z Usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (prawa osobiste, autorskie), dobrych obyczajów, ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania Usługi przez podmioty trzecie, którym Abonent udostępnia Usługę.
 2. Zabrania się wykorzystywania Usługi do zamieszczania i rozpowszechniania informacji zawierających treści o charakterze bezprawnym, powszechnie uznanych za erotyczne lub pornograficzne, zamieszczania na serwerze Lap.pl nielegalnego oprogramowania oraz wykorzystywania Usługi do rozpowszechniania spamu.
 3. W przypadku uzyskania przez Lap.pl informacji o korzystaniu przez Abonenta z Usługi niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Lap.pl ma prawo przetwarzać dane osobowe Abonenta w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
 4. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych przechowywanych na serwerze przez Abonenta, Lap.pl ma prawo uniemożliwić dostęp do tych danych, a także zablokować dostępność Usługi.
 5. Abonent zobowiązuje się do współpracy w zwalczaniu bezprawnych działań użytkowników, którym udostępnia on Usługę, w szczególności do podania danych umożliwiających identyfikację użytkownika odpowiednim organom władzy publicznej.

Zamówienie Usługi

Art. 9

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Abonentem a Lap.pl o świadczenie Usługi na warunkach wskazanych w Regulaminie na czas trwania okresu abonamentowego określonego w specyfikacji usługi.

Art. 10

 1. Lap.pl zobowiązuje się do aktywowania Usługi wraz z kontem oraz domeną podaną przez Abonenta w elektronicznym wniosku zamówienia Usługi, a także na wyraźne życzenie Abonenta wystawienia faktury pro forma tytułem utrzymania usługi.
 2. Usługa aktywowana jest na 7 dniowy okres próbny liczony od złożenia przez Abonenta zamówienia.
 3. W wypadku nie wpłynięcia na konto Lap.pl opłaty abonamentowej w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, dostępność Usługi zostaje zablokowana.
 4. Wpłynięcie na konto Lap.pl opłaty abonamentowej w terminie 14 dni od złożenia zamówienia na Usługę, skutkuje przedłużeniem czasu jej świadczenia do końca okresu abonamentowego wskazanego w elektronicznym formularzu zamówienia, liczonego od chwili złożenia zamówienia.
 5. Jeżeli dostęp do Usługi został zablokowany po upływie okresu próbnego, z chwilą wpływu opłaty abonamentowej na konto Lap.pl, w terminie wskazanym w ust. 4, dostęp do Usługi zostaje odblokowany. Abonentowi nie przysługuje roszczenie o obniżenie opłaty abonamentowej za czas zablokowania Usługi.
 6. Brak wpływu opłaty abonamentowej na konto Lap.pl w ciągu 14 dni od chwili złożenia zamówienia skutkuje zaprzestaniem świadczenia Usługi oraz usunięciem wszystkich danych zamieszczonych na udostępnionej powierzchni dysku, w tym założonego konta. Zamówienie zostanie anulowane, o czym Lap.pl poinformuje Abonenta za pomocą poczty elektronicznej e-mail. Anulowanie zamówienia jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy.

Usługi dodatkowe

Art. 11

 1. Abonent może zamówić Usługę dodatkową po wcześniejszym uzyskaniu od Lap.pl zgody na korzystanie z niej. Lap.pl wyraża zgodę na korzystanie z Usługi dodatkowej informując Abonenta o tym fakcie za pomocą poczty elektronicznej, wskazując jednocześnie sposób i warunki świadczenia przez Lap.pl Usługi dodatkowej.
 2. Złożenie przez abonenta zamówienia na Usługę dodatkową po spełnieniu warunków określonych w § 1 jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Abonentem a Lap.pl na Usługę dodatkową.
 3. Usługa dodatkowa świadczona jest odpłatnie według stawki ustalonej indywidualnie pomiędzy Lap.pl a Abonentem.
 4. Usługa dodatkowa świadczona jest w okresie uzgodnionym z Lap.pl. W każdym jednak wypadku umowa o świadczenie Usługi dodatkowej ulega rozwiązaniu z chwilą rozwiązania umowy na świadczenie Usługi względem Abonenta.
 5. W wypadku niezastosowania się Abonenta do postanowień Regulaminu lub sposobu i warunków świadczenia Usługi dodatkowej, o których mowa w ust. 1, Lap.pl jest uprawniona do rozwiązania umowy o świadczenie Usługi dodatkowej ze skutkiem natychmiastowym. W takim wypadku Abonent nie może dochodzić w całości lub w części zwrotu opłaty poniesionej z tytułu korzystania z Usługi dodatkowej.

Przedłużanie okresu świadczenia Usługi

Art. 12

 1. Na 31, 14, 7, 3 dni przed końcem bieżącego okresu abonamentowego Lap.pl poinformuje Abonenta za pomocą poczty elektronicznej o upływie okresu abonamentowego oraz o wysokości opłat za przedłużenie abonamentu na kolejny okres abonamentowy, a także na żądanie Abonenta prześle fakturę pro forma za świadczenie Usługi za kolejny okres abonamentowy.
 2. Abonent dokonuje przedłużenia okresu abonamentowego poprzez wniesienie opłaty abonamentowej za kolejny okres abonamentowy na rachunek bankowy Lap.pl wskazany w Panelu klienta, najpóźniej w terminie 7 dni po zakończeniu dotychczasowego okresu abonamentowego. Za dzień wniesienia opłaty przez Abonenta uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Lap.pl.
 3. W wypadku nie wpłynięcia na konto Lap.pl opłaty abonamentowej za kolejny okres abonamentowy do chwili zakończenia poprzedniego okresu abonamentowego dostęp do Usługi zostaje zablokowany po jego upływie.
 4. Wpłynięcie na konto Lap.pl opłaty abonamentowej za Usługę w terminie 7 dni od zakończenia poprzedniego okresu abonamentowego, skutkuje przedłużeniem czasu jej świadczenia na kolejny okres abonamentowy określony w wybranym przez Abonenta pakiecie ofertowym, liczony od chwili zakończenia poprzedniego okresu abonamentowego.
 5. Jeżeli dostępność Usługi została zablokowana po upływie dotychczasowego okresu abonamentowego, z chwilą wpływu opłaty abonamentowej za kolejny okres abonamentowy na konto Lap.pl, w terminie wskazanym w ust. 2, dostęp do Usługi zostaje odblokowany. Abonentowi nie przysługuje roszczenie o obniżenie opłaty abonamentowej za czas zablokowania dostępności Usługi.
 6. Abonent dokonując wpłaty tytułem utrzymania Usługi na kolejny okres abonamentowy, zaś w przypadku dokonania wpłaty przez osobę trzecią, przystępując do korzystania z Usługi, oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki aktualnego Regulaminu, cennika i specyfikacji Usługi, dostępnych w serwisie WWW Lap.pl i tym samym zawierana jest umowa o świadczenie usługi w kolejnym okresie abonamentowym. Wskazane wyżej warunki są jedynymi, na jakich Lap.pl świadczy Usługę.
 7. Brak wpływu opłaty abonamentowej za kolejny okres abonamentowy na konto Lap.pl w ciągu 7 dni od chwili zakończenia dotychczasowego okresu abonamentowego skutkuje zaprzestaniem świadczenia Usługi, usunięciem wszystkich danych zamieszczonych na udostępnionej powierzchni dysku oraz skasowaniem konta Abonenta. O powyższym Lap.pl poinformuje Abonenta za pomocą poczty elektronicznej.

Przekroczenie limitu transferu i powierzchni dyskowej

Art. 13

 1. W przypadku przekroczenia Limitu transferu Lap.pl zawiadomi o powyższym Abonenta pocztą elektroniczną.
 2. W przypadku przekroczenia Limitu transferu, Abonent zobowiązany jest do zapłaty Lap.pl kwoty 5 złotych + VAT za każdy rozpoczęty 1 Gigabajt ruchu w określonym w specyfikacji Usługi przedziale czasowym.
 3. Lap.pl zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępności Usługi po przekroczeniu przez Abonenta Limitu transferu, do czasu uzgodnienia sposobu rozliczenia przekroczenia limitu transferu pomiędzy Abonentem a Lap.pl. W celu uzgodnienia sposobu rozliczenia przekroczenia Limitu transferu Abonent skontaktuje się z Lap.pl za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w serwisie WWW Lap.pl.

Art. 14

 1. W przypadku przekroczenia Limitu powierzchni dyskowej Lap.pl zawiadomi o powyższym Abonenta pocztą elektroniczną.
 2. W celu uzyskania dodatkowej przestrzeni na dysku serwera Abonent może:
  1. samodzielnie usunąć część danych umieszczonych przez niego na dysku serwera,
  2. zwrócić się do Lap.pl o zmianę umowy Usługi polegającą na skorzystaniu z innego pakietu ofertowego, oferującego większą ilość przestrzeni dyskowej.
 3. W wypadku o którym mowa w art. 2 pkt b Usługa świadczona jest zgodnie z nowym pakietem ofertowym od chwili wpłynięcia na konto Lap.pl kwoty odpowiadającej różnicy pomiędzy ceną Usługi w pakiecie ofertowym dotychczas stosowanym, a ceną Usługi w nowym pakiecie ofertowym ustalanej stosownie do okresu czasu pozostałego do zakończenia bieżącego okresu abonamentowego.
 4. Lap.pl nie jest odpowiedzialna za nieprawidłowe działanie Usługi po przekroczeniu przez Abonenta Limitu przestrzeni dyskowej.

Płatności

Art. 15

 1. Opłata za Usługę ustalana jest według cennika znajdującego się na stronach serwisu WWW Lap.pl, obowiązującego w dniu zamówienia Usługi lub w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu abonamentowego Usługi. Opłata abonamentowa jest niepodzielna.
 2. Płatność za Usługę rozliczana jest w okresach abonamentowych.
 3. Lap.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usługi. Nowe ceny zostają podane w zaktualizowanym cenniku dostępnym w serwisie WWW Lap.pl i obowiązują od dnia wprowadzenia zmiany. Zmiana ceny Usługi w trakcie trwania okresu abonamentowego nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów dla Abonenta do końca opłaconego okresu abonamentowego.
 4. Abonent zobowiązany jest do dokonania wpłaty tytułem opłacenia Usługi na wskazany przez Lap.pl rachunek bankowy, z adnotacją wskazującą na tytuł z jakiego dokonywana jest wpłata.
 5. W przypadku dokonywania wpłaty na rachunek bankowy Lap.pl przez osoby trzecie, opłata zostanie zaliczona na poczet usługi pod warunkiem wskazania domeny lub nazwy użytkownika FTP wraz z określonym tytułem płatności. W takim przypadku Klient potwierdza wolę zawarcia umowy, wyrażoną za pośrednictwem osoby trzeciej, która dokonała wpłaty, poprzez korzystanie z usługi.
 6. Faktura VAT tytułem utrzymania usługi wystawiana jest na dane Abonenta podane w Panelu klienta.
 7. W przypadku dokonywania płatności za usługi świadczone przez Lap.pl wszelkie koszty związane z dokonywaniem wpłaty obciążają Abonenta.
 8. Zwroty wpłat będą przekazywane na numer rachunku bankowego w Polsce wskazanego przez Abonenta.

Obowiązki i odpowiedzialność Abonenta

Art. 16

 1. Klient zobowiązany jest do informowania Lap.pl o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację umowy, w szczególności do informowania o zmianie adresu poczty elektronicznej.
 2. Abonent zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie zamawiania Usługi.
 3. Abonent jest zobowiązany korzystania przy kontaktowaniu się z Lap.pl z Autoryzowanego adresu e-mail.
 4. Abonent zobowiązany jest do terminowego regulowania płatności.
 5. Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie udostępnionej przez Lap.pl Usługi.
 6. Lap.pl ma prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia Usługi na rzecz danego Abonenta, bez prawa zwrotu niewykorzystanej kwoty abonamentu, jeżeli:
  1. Abonent złamie postanowienia umowy,
  2. Abonent będzie korzystał z Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem i określonymi parametrami,
  3. Abonent będzie działał na szkodę innych użytkowników serwerów Lap.pl lub użytkowników sieci Internet.

Art. 17

 1. Abonent zobowiązany jest do zabezpieczenia danych znajdujących się na udostępnionej mu powierzchni dysku serwera w taki sposób, aby nie były one wykorzystywane przez osoby trzecie, zwłaszcza do wysyłania spamu.
 2. W razie stwierdzenia przez Lap.pl wykorzystywania Usługi do rozpowszechniania spamu, Lap.pl zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dostępności Usługi bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie Abonenta.
 3. Odblokowanie dostępności Usługi nastąpi po przedstawieniu przez Abonenta zmian jakich dokonał on w oprogramowaniu i danych znajdujących się na udostępnionej powierzchni dysku serwera, uniemożliwiających wykorzystanie Usługi przez osoby trzecie w przyszłości.
 4. W wypadku o którym mowa w ust. 2 Abonentowi nie przysługują żadne roszczenia względem Lap.pl za czas zablokowania dostępności usługi.

Art. 18

W razie awarii łącz, czy też niedostępności plików Abonenta w sieci Internet, Abonent zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Lap.pl poprzez pocztę elektroniczną na adres: tech@lap.pl.

Art. 19

 1. Abonent jest zobowiązany zapewnić bezpieczne działanie swoich pików, skryptów i aplikacji wykorzystywanych łącznie z Usługą.
 2. Dane Abonenta umieszczone na udostępnionej powierzchni dysku serwera nie mogą zagrażać bezpieczeństwu serwerów Lap.pl.
 3. Dostęp do danych niespełniających kryterium, o którym mowa w ustępie 2 zostanie zablokowany bez wcześniejszego powiadomienia o tym Abonenta.

Art. 20

 1. Abonent w przypadku otrzymania zezwolenia na połączenia się z serwerem poprzez protokół SSH, zobowiązuje się używać tego protokołu zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami dokonanymi z Administratorem Lap.pl.
 2. Wykorzystywanie przez Abonenta do łączenia się z serwerem protokołu SSH, które nie zostało uzgodnione z Administratorem, powoduje natychmiastowe wyłączenie dostępności usługi świadczonej na rzecz Abonenta, bez prawa do zwrotu opłaty abonamentowej.
 3. Lap.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnego rozwiązania umowy o świadczenie Usługi w razie zaistnienia sytuacji o której mowa w ust 2. W takim wypadku Abonentowi nie przysługują od Lap.pl żadne roszczenia związane z niewykonaniem umowy o świadczenie Usługi.

Art. 21

 1. Abonent jest uprawniony do tworzenia kopii zapasowych wszystkich danych umieszczonych przez niego na udostępnionej powierzchni, dysku jak również ustawień związanych z administrowaniem kontem Abonenta.
 2. Abonent jest uprawniony do samodzielnego odtworzenia danych utraconych wskutek zaistnienia awarii korzystając z posiadanych przez siebie kopii zapasowych.
 3. Za brak kopii zapasowych umożliwiających odtworzenie danych znajdujących się na udostępnionej powierzchni dysku oraz ustawień związanych z administrowaniem kontem Abonenta Lap.pl nie odpowiada.

Obowiązki i odpowiedzialność Lap.pl

Art. 22

 1. Lap.pl zobowiązana jest do prawidłowego skonfigurowania udostępnionych Abonentowi serwerów oraz świadczenia Usługi w pełnym zakresie z należytą starannością. Lap.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów.
 2. Lap.pl zastrzega sobie prawo do robienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu Usługi związanych z obsługą i konserwacją systemu, o których w miarę możliwości poinformuje Klienta pocztą e-mail lub za pomocą komunikatu w Panelu klienta.
 3. Przerwy, w dostępności Usługi, o których mowa w ust. 2 nie mogą być dłuższe niż 72 godziny.
 4. Przekroczenie maksymalnego okresu przerwy w dostępności usługi stanowi podstawę do ubiegania się przez Abonenta o zapłatę przez Lap.pl na jego rzecz kary umownej w wysokości 5 % wysokości opłaty abonamentowej netto, ustalonej według cennika zamówionej Usługi z każdy rozpoczęty dzień przerwy w dostępności Usługi. Ustalona pomiędzy Abonanetem a Lap.pl wysokość obniżenia opłaty abonamentowej rozliczana jest w momencie rozwiązania umowy o świadczenie Usługi i wyłącza dochodzenie przez Abonenta od Lap.pl odszkodowania przewyższającego rozliczoną kwotę.

Art. 23

Czasowe wyłączenie poszczególnych procesów (SSL, SSH, HTTP, poczta elektroniczna, DirectAdmin i innych) nie stanowi przerwy w dostępności Usługi.

Art. 24

 1. W wypadku korzystania przez Abonenta z Usługi w sposób powodujący nadmierne obciążenia serwera, zagrażające możliwości świadczenia w sposób prawidłowy Usługi względem innych Abonentów, Lap.pl jest upoważniona do czasowego zablokowania dostępności Usługi.
 2. Lap.pl niezwłocznie powiadomi Abonenta o zablokowaniu dostępności usługi w razie zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 1 oraz uzgodni z nim sposób i okres czasu, w którym powinny zostać poprawione skrypty Abonenta obciążające nadmiernie system.
 3. Po poinformowaniu Lap.pl przez Abonenta o dokonanych zmianach skryptów dostępność Usługi zostanie przywrócona.
 4. Z tytułu zablokowania Usługi w sytuacji określonej w ust. 1 Abonentowi nie przysługują żadne roszczenia względem Lap.pl.

Art. 25

 1. Lap.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe m.in. w wyniku:
  1. braku ciągłości świadczenia Usługi spowodowanym działaniem lub zaniechaniem podmiotów trzecich,
  2. klęsk żywiołowych,
  3. nieprawidłowego wykorzystania Usługi,
  4. wykorzystania udostępnionych Klientowi informacji autoryzujących dostęp do usługi przez podmioty trzecie,
  5. naruszenia postanowień umowy przez Klienta.
 2. Lap.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na stronach serwisu Abonenta.
 3. Lap.pl nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
 4. Odpowiedzialność Lap.pl jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Abonenta.
 5. Ograniczenia odpowiedzialności zawarte w ust. 1a, 3 i 4 nie mają zastosowania wobec Abonentów będących konsumentami.

Art. 26

Lap.pl nie jest zobowiązana do tworzenia zapasowych kopii danych umieszczonych przez Abonenta na udostępnionej powierzchni dysku serwera. Lap.pl jest jednak uprawniona do sporządzania kopii zapasowych w/w danych i umieszczania tych danych na innych serwerach.

Postępowanie reklamacyjne

Art. 27

 1. Reklamacja Abonenta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi powinna zostać przesłana Lap.pl w formie pisemnej na adres Lap.pl, ul. Gdańska 107, 85-022 Bydgoszcz i określać:
  1. dane Abonenta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Abonenta Lap.pl,
  2. rodzaj usługi, której dotyczy,
  3. zarzuty Abonenta,
  4. okoliczności uzasadniające reklamację,
  5. ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
 2. Lap.pl zobowiązuje się udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub poinformować Abonenta o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Lap.pl przez podmioty, za które Lap.pl nie ponosi odpowiedzialności, Lap.pl przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

Postanowienia końcowe

Art. 28

 1. Umowa o świadczenie Usługi może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 2. Lap.pl zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku złamania przez Abonenta postanowień umowy. W takim wypadku Abonentowi nie przysługują względem Lap.pl żadne roszczenia z tytułu niewykonania umowy.

Art. 29

Wszelkie zmiany cennika Usługi w trakcie trwania okresu abonamentowego nie wpływają na wysokość ponoszonych przez Abonenta kosztów do końca ostatniego opłaconego okresu abonamentowego.

Art. 30

 1. Do umowy pomiędzy Abonentem a Lap.pl zastosowanie ma prawo polskie.
 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Klientem a Lap.pl, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla miasta Katowice.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 1.08.2009.